Break Piston Press Super B

20.00 

Balata de?i?imini h?zland?rmak için balatalar? birbirine do?ru iterek pistonlar? s?k??t?rmak üzere tasarlanm??t?r.

S?k??t?rma s?ras?nda balatalar?n hasar görmesini önlemek için özel ?ekillendirilmi?tir.

Yumu?ak sap, rahatl?k ve kontrol sa?lar